• 2
 • 1

Všeobecné podmienky a ceny

Podmienky poplatkového lovu

 1. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník Zvernice vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť.
 2. Hodnotenie (váženie prip. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené.
 3. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovacej ceny poľovníckej akcie.
 4. Poplatok za postrieľanie sa účtuje ak sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri. Zverník zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom, môže pokračovať aj po odchode poľovného hosťa. Chybný výstrel sa neučtuje.
 5. Všetky ceny v časti CENNÍK sú uvedené vrátane DPH.
 6. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.
 7. Organizačný poplatok vo výške 25,- € sa účtuje za každý začatý deň individuálnej polovačky pri každom druhu zveri. V cene je zahrnutý poľovný doprovod, doprava po zverníku.
 8. Na požiadanie OZ musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.
 9. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100 % prirážka z odstrelových poplatkov.
 10. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.

V dohodnutom termíne sa poľovný hosť prihlási vo ZVERNÍKU KOVÁČOVÁ, kde poverenému pracovníkovi predloží platný poľovný lístok a zbrojný preukaz.