• 2
  • 1

Rozšírená ponuka

Predaj živej zveri

Danielia zver

 Cena
Danielča   200,- € /ks
Danielica   250,- € /ks
Daniel 1. Parožím vo veku 1 rok   300,- € /ks
Daniel 2. a 3. parožím vo veku 2 a 3 roky   500,- € /ks
Daniele staršie ako 3 roky so 4. a vyšším parožím – cena podľa odstrelového cenníka.

Muflonia zver

 Cena
Muflónča vrátane samcov s dĺžkou rohov do 25 cm   150,- € /ks
Muflónica   240,- € /ks
Muflón s dĺžkou rohov 25 - 50 cm   400,- € /ks
Muflón s dĺžkou rohov 51 – 65 cm   640,- € /ks
Muflón s dĺžkou rohov 66 a viac cm – cena podľa odstrelového cenníka. V prípade objednania viacej kusov zvierat je možné cenu riešiť s dohodou.

Lovecká lukostreľba

Loviť lukom je možné posliedkou, alebo postriežkou. Zvernica je vybavená viacerými otvorenými posedmi, vhodnými pre lov lukom. Loviť lukom je možné všetky druhy zveri. Pri začínajúcich lovcov lukom je vždy potrebný doprovod! V areáli zvernice je možnosť nastreliť luk na požadované vzdialenosti. Odporúčaná maximálna vzdialenosť pre výstrel je 30 m. 

Fotografovanie s úlovkom, originálna maľba na plátno

Profesionálne fotografovanie s úlovkom v špičkovej technickej a obrazovej kvalite.


5 ks fotografií v exteriéri 300,- Eur
Fotografie dodané do 24 hodín v elektronickej podobe.
Po dohode možná aj tlač fotografií podľa individuálneho cenníka.

EXKLUZÍVNY DARČEK! Originálna maľba portrétu s ulovenou trofejou*
**rozmer: 96x68 cm 650 - 850,- Eur (bez rámu)
*Maľba (akryl/olej) podľa fotografie poľovníka s trofejou.
**Iný rozmer plátna podľa dohovoru.

 

II. Všeobecno – dodacie podmienky predaja živej raticovej zveri

1.  Dodávajúci Zverník Kováčová na vlastné náklady zabezpečí obhliadku odchytenej zveri štátnym (úradným) veterinárnym lekárom, ktorý zároveň vystaví „ Sprievodný doklad na premiestňovanie poľovnej zveri na ďalší chov v rámci SR.“ Po obhliadke veterinárnym lekárom a vydaní uvedeného dokladu môže byť zver okamžite prepravovaná na území SR.

2.  Dodávajúci Zverník Kováčová nahlási príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe miesta, kde bude odchytená zver nakladaná na dopravný prostriedok.

3. Prepravu živej zveri z miesta určeného dodávajúcim zabezpečí na vlastné náklady odoberajúci  dopravným prostriedkom, ktorý má ŠvaPS SR schválenú spôsobilosť na prepravu živej zveri. Pokiaľ dopravu zabezpečuje vlastnými prostriedkami dodávajúci  pre odberateľov, táto služba nie je zahrnutá v základnom cenníku a cena dopravy sa stanoví v zmysle platných cien.

4.  Odberajúci má právo odmietnuť prebratie zveri  z dôvodu výhrady k jej kvalite, zdravotnému a kondičnému stavu zveri, alebo k dodávanej štruktúre zveri.

5.  Po prebratí živej zveri a jej naložení na dopravný prostriedok odberateľ nie je už možné reklamovať kvalitu, zdravotný a kondičný stav zveri a prípadné straty pri následnom úhyne a poranení zveri znáša odberajúci .

6. Pri predaji živej zveri do krajín EÚ musí predávajúci v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá vyhotoví „Certifikát zdravotného stavu zvierat na obchodovanie so zvieratami a z veterinárnej stránky usmerní prevoz zveri.

7.  Odchyt živej zveri je možné najvýhodnejšie uskutočniť v termíne november  až január nasledujúceho roka.